Ctra. de l'Obac 12-14
Edifici Forestal Esc A, Baixos
AD500 Andorra la Vella
Principat d'Andorra

Tel. (+376) 80 90 30
Fax (+376) 86 66 30

La Nostra Missió

1.Vetllar perquè l’exercici professional dels col•legiats s’adeqüi a les normes ètiques i jurídiques que regulen la professió i garantir que es respectin els drets i els interessos dels destinataris de l’actuació professional.

2.Vetllar perquè l’activitat professional ofereixi a la societat les garanties suficients de qualitat i competència, i actuar contra els actes d’intrusisme, de competència deslleial o altres actuacions irregulars.

3.Ordenar i reglamentar, en el marc de les competències que la legislació vigent atribueix als col•legis professionals, l’exercici professional mitjançant l’establiment de normes tècniques i ètiques d’actuació.

4.Exercir la potestat disciplinària sobre els col•legiats en els termes previstos a la legislació vigent i a les normes pròpies.

5.Promoure i facilitar la formació professional continuada dels col•legiats.

6.Col•laborar amb l’Administració pública mitjançant la participació en òrgans administratius o bé per mitjà d’informes que sol•licitin òrgans o autoritats administratives i judicials.

7.Informar, si així n’és requerit, dels projectes de disposicions generals que afectin l’exercici de la professió d’economista.

8.Facilitar informació en matèria d’honoraris professionals.

9.Aprovar els pressupostos del mateix Col•legi i regular i fixar les aportacions que hi han de fer els col•legiats.

10.Percebre, d’acord amb la normativa vigent, les taxes per la prestació de serveis corresponents a aquestes funcions públiques.

11.Les altres funcions de naturalesa pública que la legislació vigent atribueixi al Col•legi.